રાજપીપળા ને આંગણે કરુણ વિદાય || આજે વિખરવાની વેળા રે || Rajpipala || Narmada

રાજપીપળા ને આંગણે કરુણ વિદાય || આજે વિખરવાની વેળા રે || Rajpipala || Narmada

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Share this :