સાસુ વહુ વચ્ચે દીકરો સુડી વચ્ચે સોપારી નો થાય તે જો જો || Pu.Jigneshdada || Rajpipala || Narmada

સાસુ વહુ વચ્ચે દીકરો સુડી વચ્ચે સોપારી નો થાય તે જો જો || Pu.Jigneshdada || Rajpipala || Narmada

Website:- http://kartavya.tv/ Facebook:- https://www.facebook.com/KartavyaTV/ Youtube Channel:- http://bit.ly/2P3c5ni Download App:- http://bit.ly/2VDv0HM …

Share this :