Divya Satsang Ghar Sabha 719 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Virsad, Anand

Divya Satsang Ghar Sabha 719 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Virsad, Anand

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #KartavyaTV …

Share this :