મારી જનમ દેનારી માં મને તારી યાદ આવે જો

મારી જનમ દેનારી માં મને તારી યાદ આવે જો

Website:- http://kartavya.tv/ ❋ Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kartavya.tv&hl=en_IN Apple App …

Share this :