𝐋𝐈𝐕𝐄 || 𝐒𝐡𝐢𝐯 𝐌𝐚𝐡𝐚𝐩𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐊𝐚𝐭𝐡𝐚 || 𝐏𝐮. 𝐀𝐦𝐢𝐭𝐛𝐡𝐚𝐢 𝐉𝐚𝐧𝐢 || 𝐕𝐚𝐝𝐨𝐝𝐫𝐚, 𝐆𝐮𝐣𝐚𝐫𝐚𝐭 || 𝐃𝐚𝐲 𝟎𝟔

𝐋𝐈𝐕𝐄 || 𝐒𝐡𝐢𝐯 𝐌𝐚𝐡𝐚𝐩𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐊𝐚𝐭𝐡𝐚 || 𝐏𝐮. 𝐀𝐦𝐢𝐭𝐛𝐡𝐚𝐢 𝐉𝐚𝐧𝐢 || 𝐕𝐚𝐝𝐨𝐝𝐫𝐚, 𝐆𝐮𝐣𝐚𝐫𝐚𝐭 || 𝐃𝐚𝐲 𝟎𝟔

ShivMahapuranKatha #katha ##amitbhai #kartavyatv #live …

Share this :